Az első évfolyam:

Az óvodából az iskolába való átmenetet hivatott segíteni az első 4-6 hét, mely időtartam célja, hogy legkisebb tanulóink komoly iskolássá váljanak. A 6-7 éves korú gyermekek tartós figyelme 20-25 perc, így a 45 perces tanítási időtartamot fokozatosan kívánjuk elérni. Napjában többször mozgásos tevékenységgel, meséléssel, rövid játékokkal törjük meg a napirendet. Mindeközben a tanító néniknek is alkalmuk nyílik egy kicsit kötetlenebb formában megismerni a kis elsősöket, és ugyanilyen fontos, hogy az osztály tanulói is jobban megismerjék egymást, hiszen különböző óvodából érkeznek.

Olyan olvasástanítási módszert választunk, amely figyelembe veszi a gyerekek egyéni adottságait, a magyar nyelv sajátosságait és kellő időt ad a betűk megtanulására, az olvasás beérésére. Iskolánk a szintetizáló, azaz szótagoló olvasástanítási módszert alkalmazza. Segítségével könnyebb lesz a helyesírási készség kialakítása is, hiszen megszűnnek az elválasztási problémák, valamint kiküszöbölhetők a hangok időtartamának tévesztései is. Az olvasás és az írás tanulás során folyamatosan fejlesztjük a hallási differenciálást, a helyesejtést, a beszédritmus érzékelését, a téri tájékozódást, valamint a grafomotoros készségeket.

A 2018/2019-es tanév első évfolyamától felmenő rendszerben bevezetésre kerül a sakk-logika kerettanterv. Előnyeit a következőkben látjuk: fejleszti a logikus gondolkodást, kreatívvá tesz, javítja a koncentrációs képességet, megtanítja kezelni a sikert / feldolgozni a kudarcot, segíti szabálytudat kialakulását, pozitív hatással van feladattudat kialakításra is, erősíti a kockázatvállalást. Támogatja az első évfolyamon oly fontos szem-kéz koordinációt, figyelemösszpontosítást, alakemlékezetet, újszerű gondolkodásmódot is.

Intézményünk nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelvoktatásra is, ezért már az első évfolyamon választási lehetőséget kínálunk,  a heti 1 órás angol nyelvtanulásra. Ez természetesen játékos formában történik azzal a céllal, hogy a gyerekekben tudatosuljon, más nyelven is kifejezhetik magukat, és bátran megszólalhatnak az adott idegen nyelven. Életkori sajátosságaiknak megfelelően mondókák, dalok, képek segítségével egy alapszókincset sajátítanak el. Iskolánkban a harmadik évfolyamtól kötelezően kerül bevezetésre a nyelvtanulás angol vagy német nyelven.

Az iskolába lépés:

A gyorsan formálódó világunkban korszerűsödnek, változnak a pedagógia módszerei és eszközei is. Az eligazodás különösen fontos akkor, amikor az óvodai játékos, gondtalan időszakot felváltja a tanulás, az ismeretek állandó bővítése. Megváltozik a gyermek életformája, s egy új, kötelességszerű tevékenység veszi kezdetét. Az emberformálás ezen állomásánál nagyon sok olyan tényező harmonikus együtthatására van szükség, mint a család, az iskola, példamutatás, szeretet, és türelem. Ha jól működnek, az eredmény csodálatos!

Éppen ezért az iskolába lépés folyamatának egy nagyon fontos kritériuma az iskolaérettség megléte. Ezen a ponton arra szeretnénk kérni Önöket, hogy bízzanak az óvodapedagógusok javaslatában gyermeküket illetően, hiszen több éves szakmai tapasztalat birtokában mondanak felelősségteljes véleményt. Nagy jelentőséggel bír az első iskolai tanév, meghatározza a gyermek iskolához, tanuláshoz való viszonyát, s az egész életére befolyással bír. Egy év hosszú idő, nagyon sokat változik, érik a gyermek, s a következő tanévben sokkal könnyebben fogja az iskolás életmód nagyfokú változásait kezelni.

Mit takar az iskolaérettség fogalma:

A gyermeknek megfelelő értelmi képességekkel, biológiai adottságokkal és alkalmazkodóképességgel kell rendelkeznie, ahhoz, hogy az iskolai munka eredményes legyen. Az iskolaérettséghez hozzátartozik az óvodában kialakított feladat- és szabálytudat, a kiegyensúlyozott magatartás önmaga fékezésére és irányítására. Bizonyos monotóniatűrés, amely az egyhangú feladatok elvégzéséhez szükséges. A szándékos figyelem kialakulása az akaratlagos összpontosítás valamire. A tanuláshoz megfelelő értelmi képesség, készség, a tiszta, helyes hangképzés, a gazdag szókincs. Szükséges egyfajta biztonságos

tájékozódás saját teste és a tér viszonyaiban. A testi fejlettség. Szociális érettség, mely megnyilvánul a gyermek önállóságában, közösségi magatartásban.

Az óvodáskor végére a gyermekek képessé válnak az iskolai élet követelményeinek személyiségük zavara nélkül eleget tenni.

Néhány fontosabb ismeret, melyre egy első osztályosnak szüksége lesz:

Ismeretük, tájékozottságuk legyen:

 • családjukról (tudják a családtagok teljes nevét és azt, hogy hol laknak)
 • szülei foglalkozásáról
 • az évszakok jellemzőiről, a napszakokról (reggel, dél, este, éjszaka)
 • az öltözködés és az időjárás kapcsolatáról
 • a környezetükben látható színekről, azok világosabb, sötétebb változatáról
 • a ház körül élő állatokról (tehén, sertés, háziszárnyasok…), hasznukról
 • a szárazföldi-, vízi-, légi közlekedési eszközökről.

Tudjanak:

 • gyümölcsöket, zöldségeket felsorolni
 • mennyiségeket egymással egyenlővé tenni
 • ismerjék a több-kevesebb, kisebb-nagyobb, magasabb-
 • alacsonyabb, hosszabb-rövidebb stb. fogalmát,
 • cselekvések közben ismerjék meg a tő- és sorszámneveket 10-ig (egy, első…),
 • tudják a térbeli viszonyokat jelentő névutókat (alatt, felett, mellett….) a saját személyükhöz viszonyítva, a tárgyak vonatkozásában, valamint az előttük vízszintesen fekvő papíron
 • nevezzék meg a kört, a négyzetet, a háromszöget
 • ismerjék fel az egyszerűbb sorozatok szabályát, és tudják annak folytatását.

Legyenek képesek:

 • rövidebb meséket, vagy a mese egy-egy részletét önállóan elmondani használva a mese szavait
 • mondókákat, verset emlékezetből felidézni
 • gondolataikat, érzelmeiket érthetően kifejezni
 • egyszerűbb formákat papírból kivágni, hajtogatni, ragasztani
 • ábrázolni meseszereplőket, meserészleteket, elképzelt helyzeteket, eseményeket, hangulatot is kifejezve
 • legyenek önállóak önmaguk kiszolgálásában (öltözködés, tisztálkodás, étkezés…)
 • a vállalt feladatok teljesítésében, jelentkezzen a kötelesség-, és a feladattudatuk (naposi munka, rendrakás, takarítás, növénygondozás…)
 • rendelkezzenek a közösségi élethez szükséges szokásokkal (köszönés, segítsék a másikat, hallgassák meg egymást…)

A beiratkozás:

Az általános iskolákba történő beiratkozás időpontja április hónapra tehető.

Milyen dokumentumok szükségesek a beiratkozáshoz?

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító;
 • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány;
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (Óvodai szakvélemény).

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt és írásban értesíti a szülőt.